ماساژکهترین علم درمان بشر برای عموم ودرمان بیماری های مختلف بوده است

ماسازیک علم کهن دست ورزی میباشد که اصول ان شناخت اناتومی بدن شناخت چاکراها ونقاط مهم بدن برای یک ماسازسودمند میباشد

درقرن حاضر از ماسازبعندان یک درمان کانل دراکثربیماری های جسمی وروحی استفاده میکنند

ماساژ درکشورهای مختلف بامتدهای خاص انجام میشود ولی درکل پایه ماساژدرمان وکمک به رشد سلول های بدن ودفع سموم وترمیم بافتاهای اسیب پریز بدن میباشد

امروزه ماسازبعنوان یک شغل پردرامد برای ایجادیک فعالیت اقتصادی محسوب میگردد.

ماسازتایلندی

دربین سبک های ماسازماساژتایلندی کاملترین سبک ماساژمیباشد که بابهره گیری از طب مکمل شناخت اناتومی وکانالهای انرزی تاثیر زیادی دردرمان بیماری های دارد

ماساژتایلندی برای هرفردی باهرسن ووضعیت بدنی مناسب میباشد وبطور معمول هرشخص درماه میباست دوباردربرنامه خود از ماساژاستفاده نمیاید

ماساژتایلندی قدمت چندین هزارساله دارد واکثرا اطبا بیماریهای بیماران رابا طب فشاری وماساژدرمان میکردنند

ماساژتایلندی ترکیب حرکات دست انگشت وساعد ماساژور میباشد که براساس وضعیت فیزیکی افراد قابل اجرامیباشد

اموزش ماساژ

امروزه علاقمندان زیادی بدنبال اموزش این علم کهن میباشند که باتقاضای گستردهدراقصی نقاط دنیامراکز آموزشی ماساژفراهم گردیده است که اساتیدوفعالان وهنراموزان راگرد هم اورده است

اموزش ماساژ بطور معمول دریک دوره کوتاه اموزش داده میشود ولی کار دراین زمینه به عنوان یک درمانگر نیاز به تحقیقات ومطالعات گسترده ای دارد

اموزش ماساژ درایران تنها دراختیار چند مرکز رسمی میباشد ولی پیشرفت واستقبال مردم ومتاقضیان ماساژ روبه فزون میباشد