ماساژدرماانی

ماساژدرمانی مخصوص به سبک خاصی نمیباشد ولی علم اناتومی واشنایی بابیماریهای اسکلتی وعضلانی تاثیر زیادی دردرمان وکمک به درمان بیماری دارد

ماساژدرمانی یک درمان کم هزینه وبدون عوار میباشد که معمولا درکناریوگک ارتوپد یافیزیوتراپ میتوان ماساژدرمانی رااجرانمود

ماساژدرمانی بیشتر درسیستم اسکلتی برای بیماری های دیسک کمر تنگی کانال وانحرافت ستون فقرات وکمک به بهبودی بعضی از بیماری ها انجام میشود